Progen d.o.o.
Nikole Tesle 4
20000 Dubrovnik Hrvatska
OIB: 09223308974

Tel: +385 20 358-333
Fax: + 385 20 358-332
Mob: +385 99 2275111
e-mail: info@progen.hr

IBAN: HR1124840081102535810Stara Jezgra Dubrovnika Kuće Stanovi Hoteli Poslovni prostori Zemljišta Najam Projekti

    Etički kodeks posrednika u prometu nekretninamaČl. 1.
Kodeksom su utvrđena načela i pravila ponašanja obvezatna za sve pravne osobe, njegove potpisnice, registrirane za djelatnost posredovanja u prometu nekretninama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj - u daljnjem tekstu agencije.

Čl. 2.

U smislu Kodeksa agencija je pravna osoba, koja prodavatelje i kupce dovodi u vezu radi sklapanja Ugovora o prodaji, zamjeni, zakupu ili najmu nekretnine.

I. NAČELAČl. 3.

Etička načela agencija za posredovanje u prometu nekretninama su:

 • načelo dobrih poslovnih običaja
 • načelo povjerenja
 • načelo zaštite interesa stranke
 • načelo pružanja posredničke pomoći neupućenoj stranci
 • načelo savjesnosti i poštenja posrednika
 • načelo dostojanstva posredničkog poziva
 • Čl. 4.

  U obavljanju posredničkog posla, agencija je obvezna postupati savjesno i u skladu s dobrim običajima, graditi povjerenje štiteći interes stranke i pružati posredničku pomoć.

  II. MEĐUSOBNI ODNOSI

  Čl. 5.

  Agencije su obvezne u međusobnoj suradnji poštovati temeljna etička načela, čime se isključuju radnje koje bi mogle štetiti drugim agencijama i to posebice:

 • iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka,
 • omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, a radi pribavljanja poslova i stranaka,
 • nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja istih i isključivanje iz posla drugih agencija,
 • istupanja u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija.
 • Čl. 6.

  Ukoliko jedna agencija zaključi Ugovor o posredovanju i odvede zainteresiranu stranku na razgledavanje nekretnine, a druga agencija nakoh toga realizira taj posao, provizija naplaćena od prodavatelja i kupca pripada prvoj agenciji, ukoliko se agencije drugačije ne dogovore.

  U slučaju raskida ugovora s prvom agencijom, taj posao u potpunosti može preuzeti druga agencija.

  III. ODNOS PREMA STRANKAMA

  Čl. 7.

  Agencije su obvezne štititi interese stranaka u skladu s dobrim poslovnim običajima.

  Čl. 8.

  Agencija se ne smije koristiti nedostatnim informiranjem i nestručnošću stranke radi privaljanja poslovne koristi te u namjeri postizanja cijene koja nije u skladu s tržišnim uvjetima. Čl. 9.
  Agencije su obvezne čuvati tajnost podataka koje stranke iznesu u povjerenju.

  Čl. 10.

  Zaposleni u agencijama moraju voditi računa o prefesionalnom nastupu i primjerenom izgledu pred strankama, u skladu s dobrim poslovnim običajima i uzancama.

  Čl. 11.

  Agencija ne smije posredovati kod nekretnina koje nije sama razgledala i s vlasnikom nekretnina sklopila Ugovor o posredovanju, osim u slučajevima kada se radi o zajedničkom poslu nekoliko agencija.

  Bez dogovora s vlasnikom nekretnine, agencija ne smije upućivati stranke na samostalno razgledavanje.

  IV. POSREDNIČKA PROVIZIJA

  Čl. 12.

  Agencija je za svoj rad obvezna naplaćivati proviziju, definiranu Ugovorom o posredovanju.

  Čl. 13.

  Provizija se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji, odnosno zamjeni nekretnine, kod primitka kapare, uz potpis, u svezi s nekretninom za koju je agencija posredovala.

  Čl. 14.

  Proviziju plaća stranka koja je ugovorila uslugu. Kada proviziju plaćaju obje stranke, agencija je dužna upoznati stranke s tim da za njih nastupa kao posrednik, kao i s ukupnom provizijom.

  Čl. 15.

  Ukoliko stranka sama ponudi posredniku proviziju, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

  Čl. 16.

  Posrednik može zatražiti da mu se unaprijed akontiraju određeni izdaci ili predujam za proviziju.

  Čl. 17.

  Poslovna suradnja agencija poželjna je i potrebna, a u slučaju zajedničkog posredovanja svaki član naplaćuje proviziju od svoje stranke, osim ako prethodno nisu drugačije dogovorili.

  Čl. 18.

  U slučajevima posredovanja, u kojima je stranka nalogodavatelj sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, agencija može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne treoškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

  V. UVJETI POSOVANJA

  Čl. 19.

  Agencija mora biti registrirana, imati odgovarajući poslovni prostor u kojem obavlja djelatnost, mora biti dostupna u uredovnom radnom vremenu putem telefona i telefaxa.

  Čl. 20.

  Poslovni prostor u kojem agencija posluje mora imati na vidnom mjestu istaknutu tvrtku.

  Čl. 21.

  Agencija je obvezna za svaku nekretninu pribaviti potrebnu dokumentaciju, a kod prijepornih nekretnina, i mišljenje nadležnih stručnjaka. Obvezna je također predmete evidentirati, pograniti i čuvati spise koje joj stranke povjere.

  Čl. 22.

  Preporučljivo je da agencije koriste pravnu pomoć odvjetničkih ureda, utemeljenu na ugovornoj suradnji.

  Čl. 23.

  Agencije ne mogu oglašavati nekretninte ili nuditi svoje usluge bez isticanja vlastite tvrtke.

  VI. RJEŠAVANJE SPOROVA

  Čl. 24.

  U svrhu provođenja odredbi Kodeksa, osniva se Arbitražna komisija Odbora Grupacije agencija za promet nekretninama u HGK.

  Čl. 25.

  Arbitražna komisija sastoji se od 3 člana koje bira Odbor Grupacije agencija za promet nekretninama među potpisnicima Kodeksa.

  Čl. 26.

  Agencija, koja smatra da je oštećena radjama druge agencije, može nastali problem iznijeti Arbitražnoj komisiji. Arbitražna komisija se dužna očitovati o predmetnom problemu i poduzeti potrebne radnje radi utvrđivanja odgovornosti pojedinih agencija.

  Čl. 27.

  U slučaju spora između ugovornih stranaka, i zainteresiranih agencija, u 1. Stupnju odlučuje Arbitražna komisija, a u 2. Sud časti u HGK.

  Čl. 28.

  Prekršitelju odredbi ovog Kodeksa izriču se, po Zakonu i Statutu HGK te Pravilniku o radu Suda časti u HGK, sljedeće mjere: opomena, javna opomena za objavljivanje na sjednici Skupštine ili javna opomena uz objavljivanje u tisku na trošak tuženika.

  VII. ZAVRŠNE ODREDBE

  Čl. 29.

  Odredbe ovoga Kodeksa obvezuju sve tvrtke koje su ga potpisale (potpisnici Kodeksa), a bave se posredovanjem u prometu nekretninama na području Republike Hrvatske.

  Čl. 30.

  Popis agencija, potpisnica Kodeksa, vodi se i ažurira u Grupaciji agencija za promet nekretninama HGK. Popis agencija je javan.

  Čl. 31.

  Kodeksu mogu pristupiti sve agencije kada potpišu pristupnicu - izjavu da će se pridržavati njegovih odredbi.

  Čl. 32.

  Kodeks stupa na snagu kada ga usvoji Odbor Grupacije agencija za promet nekretninama pri HGK u Zagrebu.